Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp6.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp6.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp6.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Markowski, adres poczty elektronicznej m.markowski@zsp6.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 2312563. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp6.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp6.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, budynek SP36 i PM16 przy ulicy Robotniczej 6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów i interesantów dostępne są 4 wejścia:
 • 2 wejścia od frontu budynku– dla interesantów na poziomie parteru, wejście po schodach,  drzwi otwierane  ręcznie  do holu  głównego. W holu  drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes umożliwiające bezkolizyjne wejście. Dla uczniów  na poziome piwnicy, zejście po schodach, bezpośrednio na portiernię, posiada najazdy dla wózków dziecięcych, drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes. Wejścia nie są dostosowane osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • od parkingu – podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie na wezwanie.
 • od boiska wielofunkcyjnego (wejście do PM 16) - posiada najazdy dla wózków dziecięcych, drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 • Informacja znajduje się w sekretariacie. Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie od  frontu  (wejścia  głównego),   jest   dostępna   bez   barier   architektonicznych.   W budynku nie funkcjonuje obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy  dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku, drzwi do pomieszczeń nie posiadają odpowiednich wymiarów  .   W budynku nie ma wind.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano podjazd dla wózków od strony parkingu.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik sekretariatu (tel. 32 231 25 63 wew.21) znajdującego się przy wejściu głównym na parterze budynku, pracownicy obsługi dostępni przy wejściu do szkoły na poziomie portierni (tel. 32 231 25 63 wew.29).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem niewyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,Przedszkole Miejskie nr 16  budynek przy ulicy Sportowej 17

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów i interesantów jest jedno wejście od ul. Sportowej. Wejście główne nie posiada podjazdu ani platformy dla osób niepełnosprawnych, dostępne na poziomie terenu wejście umożliwia dostęp osobom o ograniczonej mobilności. W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz  i pomieszczenia dydaktyczne na parterze. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pochylni dla wózków.
 1. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy obsługi dostępni przy wejściu .W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego .

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona 1

 

 

 

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona 2

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona 3

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona 4

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona 5

 

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarcin Markowski
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:02:43
Informację wprowadził do BIPMarcin Markowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:02:43
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 08:48:22
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:52:48
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:53:27
4nowaMarcin Markowski2021-03-05 11:07:46
5nowaMarcin Markowski2021-03-05 11:11:34
6nowaMarcin Markowski2021-04-12 09:54:15
7nowaMarcin Markowski2022-03-31 07:23:04
8nowaMarcin Markowski2022-03-31 07:43:54