Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

 Dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6  

w Gliwicach 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: 

 

REFERENT w wymiarze 0,5 etatu 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym: 

wymagania niezbędne: 

Obywatelstwo polskie. 

Wykształcenie średnie. 

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. 

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Nieposzlakowana opinia. 

wymagania dodatkowe: 

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Umiejętność analitycznego myślenia. 

Samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole. 

Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność. 

2.  Główny zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku: 

Obsługa Dziennika UONET+ dzieci przedszkolnych. 

Wprowadzanie danych do modułu Obowiązek Nauki zgodnie z obowiązującymi terminami. 

Przygotowanie i wysyłka wezwań do zapłaty dla rodziców zgodnie z kwotami otrzymanymi od referenta zajmującego się płatnościami za przedszkole. 

Obsługiwanie systemu rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu ATMS w budynku PM 16 ul. Sportowa: 

Na podstawie informacji otrzymanych od wicedyrektora ds. przedszkolnych przygotowywanie i wysyłanie upomnień o nierealizowaniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Przygotowanie zaświadczeń dla rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola. 

Sprawdzanie kompletności dokumentacji (deklaracje, zgody, harmonogramy itp.) dla obu budynków PM. 

Przygotowanie i wysyłanie list dzieci przedszkolnych spoza Gliwic do UM. 

Rejestrowanie faktur na platformie VULCAN oraz w Systemie Obiegu Dokumentów UM dla PM16 ul. Sportowa 17. 

Wprowadzanie danych do aplikacji Monitorowanie Mediów. 

Pisemne składanie zapotrzebowania u kierownika ds. gospodarczych na sprzęt kuchenny i środki czystości dla PM16 ul. Sportowa 17. 

Zakup art. spożywczych potrzebnych do sporządzania posiłków. 

Kierowanie i sprawowanie nadzoru  nad żywieniem w placówce. 

 

3.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem: 

 

Miejsce pracy – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6, ul. Sportowa 17, 44-100 Gliwice 

Zatrudnienie nastąpi od 15.04.2021. 

Wymiar 0,5 etatu. 

Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. 

Praca w godzinach 7:00-11:00 lub 08:00-12:00. 

4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

list motywacyjny; 

Curriculum Vitae; 

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

kwestionariusz osobowy ZSP6; 

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych; 

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; 

podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie objętych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221 §1) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15) zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

5. Termin i miejsce składania ofert: 

Dokumenty należy składać do 24.03.2021r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach, ul. Robotnicza 6.          

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach. 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231-09-62. 

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6. 

6. Dodatkowe informacje: 

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSP6, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,  

dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ZSP6 w Gliwicach jest Dyrektor ZSP6,  

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru. 

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

 

Urszula Więckowska –Dyrektor ZSP6 

 


 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  

O ZATRUDNIENIE 

 

  1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................... 

  1. Imiona rodziców ................................................................................................................... 

  1. Data urodzenia ..................................................................................................................... 

  1. PESEL……………………………………………………………………………………… 

  1. Obywatelstwo ....................................................................................................................... 

  1. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ............................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

  1. Wykształcenie ....................................................................................................................... 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

  1. Wykształcenie uzupełniające .............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

  1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

  1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                   ................................................................... 

           (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)